Samapur Village

                                                                                                                              Shrimp farming in Samapur.